วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

 

คำอธิบายรายวิชา

          ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ค  ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้

 

วัตถุประสงค์
           เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถ  ดังนี้

     1.  อธิบายความหมาย  ความสำคัญ  และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้

     2.  อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

     3.  ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้

     4.  อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้

     5.  อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้

     6.  บอกวามหมายและองค์ประกอบสำคัญๆของคอมพิวเตอร์ได้

     7.  อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

     8.  บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟท์แวร์แต่ละประเภทได้

     9.  บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้

     10. บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้

     11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้

     12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้

     13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้

     14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้

    15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น